4. Workshop pro zástupce pečujících rodin

Dne 18.09. proběhl v pořadí již 4. workshop pro zástupce pečujících rodin. I přes značnou absenci se sešel široce zastoupený tým, který měl před sebou zajímavou práci v rámci jedné z fází HCD metody, konkrétně tvorby prototypu navrhovaného řešení.

Aktuálně se před námi otevírají dvě cesty. Jednou je navázání na klubovou činnost, která přijde rodinám zajímavá a důležitá. Druhou je opatření s krycím názvem „služba“, které směřuje na přípravu projektu sociální služby, konkrétně odlehčovací služby.

V rámci minulého setkání jsme naznačili, že realizace klubu připadá v úvahu již od ledna 2022, zatímco opatření služby bychom vztahovali více k lednu 2024, a to z důvodu příliš mnoha neznámých, zejména potom v otázce skutečné potřebnosti mezi rodinami v ORP Jeseník a také finančního zajištění služby. Pro obě opatření byly vytvořeny odborné týmy, které je budou připravovat a zaštiťovat.

Sobotnímu workshopu přecházela návštěva SIPORY na Krajském úřadu Olomouckého kraje. Výstupy z této návštěvy pro nás byly překvapivé a milé. Jejich akceptace by pro nás všechny znamenala změnu v původní představě o fázování a přípravě projektu odlehčovací služby směrem ke značnému uspíšení její realizace s výhledem k roku 2023.

V rámci společné dopolední diskuse, která byla zcela na místě, jsme tak hovořili o aktuální situaci i o názorech zástupců jednotlivých rodin směrem k vlastním potřebám, představě o využití sociální služby a samotnému způsobu, jakým by služba byla poskytována.

Pravdou totiž je, že z předchozího mapování se více ukazovalo na pobytovou formu některé ze služeb a možnost věnovat se přípravě služby terénní tak pro nás všechny byla novinkou.

V odpolední části jsme se věnovali mapování potřebnosti mezi pečujícími rodinami, resp. tomu, jak se s jednotlivými rodinami v ORP Jeseník propojit. Z této práce vznikla dvě schémata. Jedno se zaměřovalo na rodiny, které známe, druhé identifikovalo možnosti, jak oslovit rodiny, které neznáme. Naším cílem je oslovit nejméně 98% z celkové populace pečujících rodin.

V posledním bloku jsme se zabývali návrhy na uchopení klubové činnosti, zejména ve smyslu vymezení účelu fungování klubu. Pravdou je, že mezi rodiči na tom nepanuje úplná shoda a názory se různí. Obecně se však má za to, že klub bude cílit na rodiče a řešit témata jim blízká. Stejně jako bude cílit i na ty, o které rodiny pečují a nabízet spektrum činností i směrem k nim. V obou rovinách se ukazuje na potřebu individualizovaného zacílení, které bude vycházet z dobře namapovaných potřeb.

Děkujeme všem, co přišli a těšíme se, že se příště setkáme i s těmi, kteří dnes přijít nemohli. Jsme moc rádi, že jsme mohli strávit příjemný pracovní půlden v tak tvůrčím a přátelském prostředí. Naše poděkování patří i Charitě Jeseník, která nám prostory, ve kterých toto pásmo pořádáme, s velkou vstřícností zapůjčila. Velmi si toho vážíme.“