Workshop – návrh činností aktivit na Jesenicku

Dne 02.10.2021 proběhl workshop, uzavírající naše pásmo HCD workshopů, které jsme zahájili 29.05.2021. Tématem tohoto posledního bloku bylo přijetí několika klíčových rozhodnutí a prototypování, tedy příprava návrhu, jak by měla vypadat činnost „klubu rodin“

Pro připomenutí stojí za to říct, že z mapování potřeb a z ideační (přemýšlecí) fáze jasně vyplynuly dva závěry. Tím hlavním a komplexním opatřením bylo vytvoření odlehčovací služby, tím druhým, neméně žádaným a důležitým, bylo vytvoření klubu.

To, co jsme v posledních 14 dnech intenzivně řešili, byly výsledky z jednání SIPORY se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, konkrétně s týmem kolem vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb, paní Mgr. Navrátilové.

Z tohoto jednání, které se uskutečnilo 17.09.2021 vyplynula, s ohledem na naši pokročilou a rozsáhlou znalost problému pečujících rodin v ORP Jeseník, možnost připravit žádost o vstup do sítě sociálních služeb pro terénní odlehčovací službu.

Sobotní workshop byl tedy místem, kde jsme o dalším postupu chtěli definitivně rozhodnout společně se zástupci pečujících rodin a také s přítomnými zástupci odborného týmu, který má přípravu sociálních služeb na starost..

Závěr byl jednoznačný, návrh se setkal s výrazným ohlasem a odborný tým tak získal zelenou pro přípravu žádosti o vstup do sítě sociálních služeb. Tu je třeba podat do konce února 2022. Samotná realizace sociální služby, pokud bude celý proces, zahrnující i žádost o registraci sociální služby, úspěšný, se vztahuje k začátku roku 2023..

Následně jsme se věnovali přípravě návrhu na fungování klubu, s předpokládaným zahájením činnosti od ledna 2022. Mezi rodinami panuje na činnost klubu řada různorodých názorů a diskuse tak byla velmi bohatá. Základním bodem pro klubovou činnost se stane klubovna a neformální pravidelná setkávání pečujících rodičů. Rozšiřujícími aktivitami budou větší akce spojené s programem pro děti, s programem pro rodiče a potom pravidelné týdenní volnočasové aktivity pro děti nebo dospělé děti.

Ukončené pásmo workshopů tak v každém případě předznamenalo další období intenzivní spolupráce, která povede k realizaci obou definovaných výstupů (klub a služba). V obou ustanovených odborných týmech mají své zástupce i pečující rodiny, což považujeme za klíčový aspekt pro úspěch celého projektu.

Na samotný závěr jsme shrnuli celé pásmo, zahrnující 4 měsíce trvající spolupráci a připomenuli si tak celý jeho průběh. Vlastní čas jsme věnovali také získání zpětné vazby, která zjišťovala pocity, se kterými kdo přišel a s jakými odchází, co se komu na celém procesu líbilo, co nelíbilo a zda nezůstaly nevyřčené nebo nezodpovězené nějaké důležité otázky. Škoda, že jsme si podobné šetření neudělali po každém workshopu.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům a zástupcům pečujících rodin, podporovatelům z řad odborné veřejnosti, asistentkám, dětem i dospělým dětem, členům základního týmu a také našemu skvělému průvodci, Igoru Kytkovi. Děkujeme! Možná jsme to už někdy říkali, ale není od věci si to připomínat častěji: bez vás by to prostě nešlo.“