Citace článku 19

Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají rovné právo všech osob sezdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na rovnoprávnémzákladě s ostatními, a přijmou účinná a odpovídající opatření, aby osobám sezdravotním postižením usnadnily plné užívání tohoto práva a jejich plné začlenění azapojení do společnosti, mimo jiné tím, že zajistí, aby:

a) osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základěs ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickémprostředí;

b) osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovanýmv domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním13službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života azačlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci;

c) komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné, narovnoprávném základě s ostatními, i osobám se zdravotním postižením a braly vúvahu jejich potřeby.

Zdroj: Úmluva o právech osob se zdravotním postižením